شرکت سمبل شیمی

شرکت سمبل شیمی در زمینه تولید انواع فرآورده های بهداشتی به خصوص پودر شوینده و ظروف پلاستیکی همگام با نیاز روز مصرف کنندگان و همگام با توسعه علم در صحنه های بین المللی قدم برداشته است.